ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА за Nokia G20

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА за Nokia G20, която се провежда през страницата ни във Facebook:

Играта стартира на 22 юни и приключва в 14:00 ч. на 30 юни, 2021 година. За да участвате, е необходимо да публикувате коментар под публикацията за Играта ни във Facebook – отговор на въпросa, зададени в условието.

На 30 юни 2021 г. ще изберем един победител на случаен, лотариен принцип. Ще се свържем с печелившия чрез лично съобщение.

Наградата се предоставя на изтегленото чрез жребии лице и не може да бъде заменяна с парчината ѝ равностойност.

1. Организатор

1.1. Играта, провеждана на Facebook Timeline на страницата TodayTech (@todaytecheu) се организира от Тудей Тек ЕООД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в сайта todaytech.eu и/или Facebook страницата Today Tech (@todaytecheu).

2. Характеристики и период за провеждане на Играта

Играта, провеждана на timeline на страницата TodayTech (@todaytecheu) във Facebook между 22 и 30 юни 2021 г., представлява томбола. Всички, желаещи да се включат, следва да го направят до 14:00 ч. на 30 юни 2021 година. Участниците могат да се включат чрез публикуване на коментари с отговор на зададения в условието за участие въпрос под поста с обява за Играта.

Наградата се предоставя на избрания участник и не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност.

3. Право на участие

Право на участие има всяко физическо лице, което е законно пребиваващо в България.

С участието си Участникът се съгласява да бъде напълно безусловно обвързан с настоящите Правила и декларира и гарантира, че отговаря на изискванията за допускане на участието в Играта, посочени тук. Освен това, се съгласява да приема решенията на Организатора, колкото окончателни и обвързващи да са те, що се отнася до съдържанието на Играта.

Само участници, които са публикували еднократно авторски коментари под поста за Играта, имат право да участват в жребия. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, чиито коментари не са в духа на темата на Играта!

4. Участващи продукти

За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт на Nokia, нито заплащането на каквато и да било такса.

5. Начин за провеждане на игрите

5.1. За участие в Играта участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта Facebook.com.

5.2. На TodayTech (@todaytecheu) се публикува пост, съдържащ информация за наградите и призив за участие. За да се включи, участникът следва да откликне чрез коментар под същия пост, съответстващ на темата на Играта. В случай, че отговорът на участника отговаря на останалите условия на Играта, той придобива правото да бъде избран като печеливш в Играта. За валидно се приема участие чрез еднократно направен коментар, в който се посочва един от трите възможни избора във въпроса. Организаторът си запазва правото да изтрива дублиращите се коментари – повече от един коментар, направен от един и същ Facebook профил, както и коментари, които не отговарят на условията на Играта.

5.3. Организаторът уведомява печелившите до 2 юли 2021 г. чрез лични съобщения във Facebook и/или отговор към коментарите, направени от съответните участници. Избраните участници разполагат с 24 часа да потвърдят чрез лично съобщение желанието си да получат наградата. Организаторът не носи отговорност, ако победителят не е получил известия поради спам, нежелана електронна поща или други настройки за сигурност на победителия или за предоставяне от даден победител на невярна или недостатъчна информация за контакт. Ако връзка с избрания победител не може да се осъществи, ако той не отговаря на условията и не претендира за наградата в рамките на 24 часа от момента, в който е изпратено известието за получаването на наградата, наградата може да бъде отнета и да бъде избран алтернативен победител.

ВСЯКО НАРУШЕНИЕ НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ОТ КОЙТО И ДА Е ПОБЕДИТЕЛ (ЕДИНСТВЕНО ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНИЗАТОРА) ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА ПОБЕДИТЕЛЯ И ВСИЧКИ НЕГОВИ ПРИВИЛЕГИИ КАТО ПЕЧЕЛИВШ ЩЕ БЪДАТ ОТНЕТИ.

5.4. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от Играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

6. Награди

6.1. В Играта се предоставя една награда:

1 бр. смартфон Nokia G20

Спецификата на наградите се определя единствено от Организатора. Не се разрешава тяхната замяна с паричната им равностойност или с други награди, освен по преценка на Организатора. Наградатите не може да се прехвърлят на други лица. Всички разходи, свързани с местните данъци и такси, са единствената отговорност на победителите. Не е разрешена подмяната на награди или прехвърлянето им на други лица или искане на замяна срещу паричната равностойност на наградите.

6.2. Изборът на печеливш ще се осъществи под наблюдението на Организатора, на произволен принцип.

6.3. Резултатите от тегленето на печелившия ще бъдат публикувани на TodayTech (@todaytecheu). Печелившият участник ще бъде и персонално уведомен от Организатора при условията на т. 5.3.

6.4. Наградата ще бъде доставена, съгласно персонална уговорка с печелившите участници.

7. Ограничение на отговорността

С участието си под формата на коментар под Фейсбук поста за Играта се съгласявате да освободите и приемете Организатор и неговите дъщерни дружества, филиали, рекламни и промоционални агенции, партньори, представители, агенти, наследници, възложители, служители, служители и директори от каквато и да е отговорност в случай на болест, нараняване, смърт, загуба, съдебен спор, иск или вреда, които могат да възникнат, пряко или косвено, независимо дали са причинени по небрежност или не, от (i) участието на участник в Играта и/или неговото/нейното притежание, използване или злоупотреба с която и да е награда или част от нея, (ii) технически неизправности от всякакъв вид, включително, но не само, неизправност на който и да е компютър, кабел, мрежа, хардуер или софтуер; (iii) недостъпността на връзка по телефонна или по интернет; (iv) неоторизирана човешка намеса в която и да е част от процеса на участие в Играта; (v) електронна или човешка грешка, която може да възникне при администрирането на Играта или обработката на заявките за участие в Играта.

8. Правни спорове

8.1. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с каквито и да било разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

9. Защита на личните данни

9.1. С участието си в тази Игра вие приемате, че Организаторът може без никакво допълнително известие, преглед или съгласие да използва за печатни материали, публикува, излъчва, разпространява и използва по целия свят във всякакви медии вашето участие, включително, без ограничение, коментарът ви под поста за Играта във Фейсбук и вашите имена, портретна снимка, глас, подобие, изображение или изявления за Играта публично и/или за търговски, рекламни и промоционални цели, без допълнително обезщетение. Присъединявайки се към Играта, участниците дават изричното си съгласие за разпоредбите на тези правила, както и за техните имена и имената на техните партньори да бъдат публично присъстващи на страницата на Facebook TodayTech (@todaytecheu).

10. Разни

10.1. Всеки участник в Играта, провеждана на timeline на страницата TodayTech (@todaytecheu) във Facebook се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията. С включването си в Играта всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на Facebook страницата TodayTech (@todaytecheu) с цел обявяване на победителя в Играта.

10.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в Играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на Играта (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

9.3. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook.

7 thoughts on “ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА за Nokia G20

 • юни 22, 2021 at 2:44 pm
  Permalink

  Мечтая си за такъв телефон.

  Reply
 • юни 22, 2021 at 2:47 pm
  Permalink

  Това е най-добрия телефон, на който батерията не пада бързо.

  Reply
 • юни 23, 2021 at 7:34 am
  Permalink

  Нокия винаги е била в топ класацията на моите лични предпочитания. Камерата и ъпдейтите са нещата то, които ме привличат

  Reply
 • юни 23, 2021 at 7:35 am
  Permalink

  Нокия е номер 1бв личната ми топ класация за телефон. Камерата и ъпдейтите санай – съблазнителното за мен

  Reply
  • юни 23, 2021 at 7:45 pm
   Permalink

   Издържливата батерия.

   Reply
 • юни 29, 2021 at 3:32 pm
  Permalink

  Батерия и ъпдейти!

  Reply
 • юни 29, 2021 at 3:53 pm
  Permalink

  Издържливата батерия.

  Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *