Visa стартира кампания с подаръци за насърчаване електронното плащане на данъци

Промоционална кампания на Visa насърчава електронните разплащания на местни данъци и такси в цялата страна. Платежната система организира томболи за картодържателите на Visa, които платят своите данъци онлайн или на POS терминали в общините. От 19 февруари до 29 април 2018 г. платилите на POS терминал и регистрирали своите бележки картодържатели на Visa участват в лотария за 3 броя iPhone X на седмица, а платилите онлайн – за 10 външни батерии за телефон на ден. Пълните правила и условия на промоцията могат да бъдат намерени на www.visabg.com/taxpromo2018

Това е списъкът с данъци и такси съгласно Закона за местните данъци и такси, които участват в промоцията на Visa:

Данъци:
• данък върху недвижимите имоти;
• данък върху наследствата;
• данък върху даренията;
• данък при възмездно придобиване на имущество;
• данък върху превозните средства;
• патентен данък;
• туристически данък;
• други местни данъци, определени със закон.

Такси:
• за битови отпадъци;
• за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
• за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
• за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;
• за технически услуги;
• за административни услуги;
• за откупуване на гробни места;
• за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
• за притежаване на куче;
• други местни такси, определени със закон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *